Quản lư kho hàng & giao vận_ SINNOVA-ERP

Go down

Quản lư kho hàng & giao vận_ SINNOVA-ERP

Post  snvsoft on Thu Mar 07, 2013 4:27 pm


Xác lập qui tŕnh sản xuất

Định nghĩa sản phẩm
Xác lập cấu trúc sản phẩm BOM (hỗ trợ cấu trúc đa cấp/ BOM chứa BOM)
Xác định định mức, chi phí nguồn lực, chí phí kế hoạch
Xác lập công đoạn sản xuất
- NVL, bán thành phẩm đầu vào
- Bán thành phẩm, sản phẩm đầu ra
- Phế liệu, tỷ lệ phế
- Máy móc

Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

Dự báo theo cùng kỳ năm trước
Dự báo theo đơn đặt hàng
Dự báo theo số lượng tồn kho tối thiểu
Xử lư t́nh trạng hoạch định nhu cầu nvl: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
Chuyển tiếp đến người liên quan khác

Kế hoạch sản xuất

Hỗ trợ tự động lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch sử dụng máy móc theo qui tŕnh sản xuất
Hỗ trợ tính toán nhu cầu nguyên vật liệu theo lệnh sản xuất hoặc theo giai đoạn sản xuất
Xử lư t́nh trạng kế hoạch sản xuất: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
Chuyển tiếp đến người liên quan khác
Tích hợp Gantt Chart theo dơi kế hoạch

Theo dơi tiến độ

Theo dơi chi tiết theo giai từng giai đoạn
- Bán thành phẩm, sản phẩm
- Phế liệu
- Ca, tổ, nhân công
- Kcs
Tích hợp số liệu nhập kho bán thành phẩm, thành phẩm
Tích hợp chấm công sản phẩm

Kế hoạch nguyên vật liệu

Hỗ trợ tự động lập yêu cầu nvl theo nhu cầu nvl lệnh sản xuất
Tích hợp xuất kho cho sản xuất
Xử lư t́nh trạng kế hoạch nvl: Khởi tạo, chờ duyệt, duyệt, hủy
Chuyển tiếp đến người liên quan khác

Giá thành

Số lượng dở dang cuối kỳ
Chi phí dở dang cuối kỳ
- Theo nguyên vật liệu chính
- Theo tỷ lệ hoàn thành tương đương
- Theo chi phí kế hoạch
Tỷ lệ hoàn thành sản phẩm
Phân bổ chi phí
- Theo tài khoản bất kỳ
- Theo định mức nvl
- Theo định mức tiền lương
- Theo định mức ngày giờ công
- Theo tỷ lệ phần trăm
- Theo hệ số qui đổi về sản phẩm chuẩn
- Theo ngày giờ công thực tế
Tập hợp số lượng hoàn thành
Tập hợp chi phí phát sinh
Tập hợp giảm giá
Tính giá thành
- Giản đơn
- Tỷ lệ
- Hệ số
Áp giá thành nhập thành phẩm

Cảnh báo

Bắt đầu, kết thúc lệnh sản xuất
Dừng kế hoạch sản xuất

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.sinnovasoft.com/vn/Sanpham/32-Giai-phap-tong-the-doanh-nghiep-SINNOVAERP/86-Quan-ly-san-xuat--gia-thanh.aspx

snvsoft

Posts : 43
Join date : 2012-09-20

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum