HAVE SOMETHING DONE

Go down

HAVE SOMETHING DONE

Post  teckey on Sun Jul 26, 2009 10:12 pm

A Hăy khảo sát ví dụ sau:
The roof of Jill’s house was damaged in a storm, so she arranged for somebody to repair it. Yesterday a workman came and did the job.
Mái nhà của Jill đă bị hư hỏng trong một cơn băo, v́ thế cô ấy đă thu xếp cho người sửa chữa. Hôm qua một người thợ đă đến và tiến hành công việc

Jill had the roof repaired yesterday.
Mái nhà của Jill đă được sửa ngày hôm qua.

Câu trên có nghĩa: Jill đă sắp đặt cho một người khác sửa chữa mái nhà. Cô ấy không tự sửa lấy.

Chúng ta dùng have something done để nói rằng ta đă sắp đặt để người khác làm một việc ǵ đó cho chúng ta. Hăy so sánh:


Jill repaired the roof. (= she repaired it herself)

Jill đă sửa mái nhà. (= cô ấy đă tự sửa lấy)

Jill had the roof repaired. (= she arranged for somebody else to repair it)

Jill đă nhờ người sửa mái nhà - mái nhà của Jill đă được sửa. (= cô ấy đă sắp đặt cho ai đó sửa mái nhà)

Xét các câu sau:

Did Ann make the dress herself or did she have it made?

Ann đă tự may cái áo đầm hay cô ấy đặt may?

“Are you going to repair the car yourself?” “No, I’m going to have it repaired.”

“Bạn sẽ tự sửa xe phải không?” “Không, tôi sẽ nhờ người ta sửa.”

Cẩn thận với trật tự của từ trong các loại câu này. Quá khứ phân từ (past participle) (repaired/cut…) được đặt sau túc từ (object) (the roof/your hair…):

have + object + past participle


Jill had the roof repaired yesterday.

Jill đă nhờ người sửa mái nhà.

Where did you have your hair cut?

Bạn đă cắt tóc ở đâu?

Your hair looks nice. Have you had it cut?

Tóc bạn trông đẹp đấy. Bạn đă đi cắt tóc phải không?

Julia has just had central heating installed in her house.

Julia vừa mới nhờ người lắp đặt ḷ sưởi trung tâm trong nhà cô ấy.

We are having the house painted at the moment.

Chúng tôi đang cho người sơn lại ngôi nhà vào lúc này.

How often do you have your car serviced?

Bao lâu th́ anh lại đem xe đi tu sửa một lần?

I think you should have that coat cleaned soon.

Tôi nghĩ là anh nên mang áo khoác cho người ta giặt sớm đi.

I don’t like having my photograph taken.

Tôi không thích người khác chụp h́nh tôi.

teckey

Posts : 11
Join date : 2009-07-02

View user profile

Back to top Go down

Re: HAVE SOMETHING DONE

Post  crazzycat on Wed Mar 10, 2010 8:04 pm

thanks for your translation

crazzycat

Posts : 5
Join date : 2010-03-10

View user profile http://www.glittergraphicsnow.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum