AUXILIARY VERBS

Go down

AUXILIARY VERBS

Post  teckey on Sun Jul 26, 2009 10:03 pm

A Có hai động từ trong mỗi câu sau đây:

I have lost my keys

She can’t come to the party.

The hotel was built ten years ago.

Where do you live?

B Trong những ví dụ này have/can’t/was/do là những trợ động từ (auxiliary verbs)

“Have you locked the door?”

“Bạn đă khóa cửa chưa?”

“Yes, I have.” (= I have locked
the door)

“Rồi, tôi đă khóa cửa rồi.”

George wasn’t working but Janet was. (= Janet was working)

George đă không làm việc nhưng Janet th́ có.

She could lend me the money but she won’t. (= she won’t lend me the money)

Cô ấy có thể cho tôi mượn tiền nhưng cô ấy sẽ không làm điều đó. (= cô ấy sẽ không cho tôi mượn tiền)

“Are you angry with me?”

“Bạn giận tôi đấy à?”

“Of course I’m not.” (= I’m not angry)

“Dĩ nhiên là không.” (= tôi không giận đâu)

Hăy dùng do/does/did trong các câu trả lời ngắn ở th́ present simple và past simple:

“Do you like onions?”

“Bạn có thích (ăn) hành không?”

“Yes, I do.” (=I like onions)

“Có, tôi thích.” (= tôi thích hành)

“Does Mark smoke?”

“Mark có hút thuốc không?”

“He did but he doesn’t any more.”

“Anh ấy đă có hút nhưng bây giờ th́ không hút nữa.”

C Chúng ta dùng have you/isn’t she?/do they? v.v… để biểu hiện sự quan tâm một cách lịch sự đến những ǵ người khác đă nói:

“I’ve just met Simon.”

“Tôi vừa mới gặp Simon.”

“Oh, have you. How is he?”

“Ồ, thật ư? Anh ấy thế nào?”

“Liz isn’t well today.”

“Liz hôm nay không được khỏe.”

“Oh, isn’t she? What’s wrong with her?”

“Ồ, thật vậy sao? Cô ấy bị làm sao vậy?”

“It rained everyday during our holiday.”

“Suốt kỳ nghỉ của chúng tôi ngày nào trời cũng mưa.”

“Did it? What a pity!”

“Thế à? Thật là đáng buồn!”

Đôi khi chúng ta dùng các câu trả lời ngắn này để diển tả sự ngạc nhiên:

“Jim and Nora are getting married.”

“Jim và Nora sắp cưới nhau đấy.”

“Are they? Really?”

“Họ cưới nhau? Thật vậy sao?”

D Ta dùng trợ động từ với so và neither

“I’m feeling tired.”

“Tôi thấy mệt.”

“So am I.” (= I’m feeling tired, too)

“Tôi cũng vậy.” (=tôi cũng thấy mệt)

“I never read newspapers.”

“Tôi chưa bao giờ đọc báo cả.”

“Neither do I.” (= I never read newspaper either)

“Tôi cũng chưa.” (=tôi cũng chưa bao giờ đọc báo cả)

Sue hasn’t got a car and neither has Martin.

Sue không có xe hơi và Martin cũng không có.

Chú ư trật tự của câu sau so và neither (động từ đứng trước túc từ)

I passed the exam and so did Tom. (không nói ’so Tom did’)

Tôi đă thi đậu và Tom cũng vậy.

Bạn có thể dùng nor thay v́ neither:

“I can’t remember his name.”

“Tôi không thể nhớ được tên anh ấy.”

“Nor can I” hoặc “Neither can I.”

“Tôi cũng vậy.”

Bạn cũng có thể dùng “…not…either”:

“I haven’t got any money.”

“Tôi không có tiền.”

“Neither have I.” hoặc “Nor have I” hay “I haven’t either.”

“Tôi cũng không có.”

I think so/I hope so v.v…

Sau một số động từ bạn có thể dùng so khi bạn không muốn lặp lại điều ǵ đó:

“Are those people English?” “I think so.” (= I think they are English)

“Những người đó là người Anh à?” “Tôi nghĩ vậy.” (= Tôi nghĩ họ là người Anh)

“Will you be at home tomorrow morning?” “I expect so.” (= I expect I’ll be at home…)

“Tối may anh có ở nhà không?” “Tôi nghĩ là có.” (= Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở nhà…)

“Do you think Kate has been invited to the party?” “I suppose so.”

“Bạn có nghĩ là Kate đă được mời dự tiệc không?” “Tôi cho là có đấy.”

Bạn cũng có thể nói I hope so, I guess so và I’m afraid so.

H́nh thức phủ định là

I think so I don’t think so

I expect so I don’t expect so

I hope so I hope not

I’m afraid so I’m afraid not

I guess so I guess not

I suppose so I don’t suppose so hoặc

I suppose not.

“Is that woman American?” “I think so/I don’t think so.”

“Người phụ nữ kia là người Mỹ phải không?” “Tôi nghĩ là như vậy/Tôi không nghĩ là như vậy.”

“Do you think it’s going to rain?” “I hope so/I hope not.”

“Bạn có nghĩ là trời sắp mưa không?” “Tôi hy vọng là có/Tôi hy vọng là không.”

teckey

Posts : 11
Join date : 2009-07-02

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum